logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

قانون ۲۰/۸۰ یا ارزش کار مفید

قانون ۲۰-۸۰ یا ارزش کار مفید

قانون ۲۰/۸۰ یا اصل پارتو به ما کمک می‌کند بدیهی‌ترین روش بهبود عملکرد را اجرایی کنیم. این قانون روح بهینه‌سازی عملکرد را به ما آموزش می‌دهد و مسیری عملیاتی برای رشد ترسیم می‌کند.

قانون پارکینسون و ساعت شنی زمان

قانون پارکینسون و ساعت شنی زمان

قانون پارکینسون یک قانون مفید برای مدیریت و برنامه‌ریزی است که کمک می‌کند کارآیی بهتری در استفاده از زمان داشته باشیم. ولی استفاده از آن تبعات منفی در زندگی خصوصی ایجاد می‌کند که باید مراقب آن باشیم.

تکنیک پومودورو و بهبود عملکرد

تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو راهکاری است برای غلبه بر مشکل کم‌تحرکی و تمرکز پایین که اتفاقا هم بسیار ساده و کاربردی است و نیز خیلی خوب جواب می‌دهد.

Skip to content