قدرت و ضعف

غلبه بر ضعف‌‌ها یا تقویت قوت‌ها؟

باید بدانیم که ضعف‌ها مهم‌تر هستند یا قوت‌ها تا استراتژی توانمندسازی درستی بنا کنیم…