فردوسی بزرگ

فردوسی بزرگ قهرمان زبان پارسی

فردوسی بزرگ حق عظیمی به گردن زبان پارسی دارد