اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه

با ترکیب اثر مرکب و اثر پروانه‌ای به اثر مرکبی پروانه می‌رسیم که مفهومی جالب است…