ردیف نام و نام خانوادگی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
۱ یگانه گلمکانی                                                              
۲ فاطمه منصوریان                           ۱     ۰/۵       ۰/۵     ۰/۵       ۰/۵   ۰/۵  
۳ مهناز حیدری                                                              
۴ محمدامین کربلایی‌پور               ۰/۵         ۰/۵   ۱       ۱               ۰/۵        
۵ سعید آریامنش                                                              
۶ فهیمه  کرمانی                                                              
۸ فاطمه فکوری                           ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵                     ۰/۵     ۱  
۹ محمدحسن تاجی ۱                                                            
۱۰ پوریا فتاحی                                                              
۱۱ زهرا عزیزآبادی                                                           ۱ ۱
۱۲ سجاد اسماعیل‌پور                                                              
۱۳ سایه ضیغمی کاشانی                                                              
۱۴ ستاره برزو                                                              
۱۵ فاطمه راحمی آقبلاغ                                                              
۱۶ زهرا عرب حسن‌آبادی                                                              
۱۷ زینب اسماعیلی زکی                                                              
۲۰ سیده فائزه حسینی   ۱ ۰/۵   ۰/۵ ۰/۷۵     ۰/۷۵     ۰/۷۵   ۰/۵   ۰/۵       ۰/۵   ۱   ۰/۵ ۰/۵ ۱          
۲۱ نجمه پاک‌سیما   ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱     ۱ ۱     ۰/۵ ۰/۵   ۰/۷۵   ۱   ۱ ۱   ۱   ۱    
۲۴ عارفه شایگان ۰/۵     ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۱             ۱   ۰/۵     ۱ ۱ ۱  
۲۶ حسنا سلمانی                                                              
۲۷ هانیه ناصری                                                              
۳۲ امیر کبودی   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱       ۱ ۱
۳۴ نیلوفر دوسرائیان مقدم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۰/۷۵       ۱ ۱ ۱         ۱ ۰/۵    
۳۶ فائزه میرابی           ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵         ۰/۷۵   ۰/۷۵     ۰/۵ ۱   ۰/۵                  
۴۳ حانیه میرزاخانی                       ۰/۵                         ۱            
۴۴ مطهره السادات دشتی                                                              
۴۶ محمد مهدی عرفانیان گرفتار کرمانی نژاد                                                              
۴۷ فائزه مرادی       ۱ ۱ ۱ ۱ ۱         ۱ ۱ ۰/۵ ۱     ۰/۵       ۱                
۴۸ زهرا سادات محمدی ۱         ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵       ۰/۵ ۱                                
۴۹ فاطمه نعمت الهی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱   ۱ ۰/۷۵       ۱       ۱           ۰/۷۵        
۵۰ معین مطاعی کلاهمالی                                                              
۵۱ فاطمه میرزایی   ۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵   ۰/۵                                                  
۵۲ سید رضا آقامحمدا                           ۰/۵                                  
۵۵ فاطمه جغتائی             ۰/۵         ۰/۵                                      
۵۷ سعیده ملک‌زاده                                                              
۵۸ جواد حسنی‌زاده                                                              
۵۹ سمیه جگری ۰/۵ ۰/۵ ۱ ۰/۷۵ ۰/۵     ۱ ۱ ۰/۷۵   ۰/۵ ۱     ۰/۷۵ ۰/۵       ۰/۵ ۱ ۰/۵   ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵  
۶۲ فاطمه برزنونی   ۰/۵ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۰/۵           ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱       ۱  
۶۴ احسان آران                                                              
۶۶ حمزه فلاح لاله‌زاری ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۵     ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵ ۱ ۱ ۱   ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۰/۷۵        
۶۷ محمدصالح جهانشاهی                                                              
۶۹ علی حسین‌زاده مقدم                                                              
۷۳ حسین بهرامی‌راد   ۱   ۱       ۱   ۱                                          
۷۵ زهرا جهانگیری چنبره                                                              
۷۶ سیده کیمیا سید                                                              
۷۷ فرنوش فقیهی                                                              
۷۸ مریم رحمانی ۰/۵ ۱ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱   ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۰/۷۵           ۱  
۷۹ مهری نظری                                                              
۸۰ کیمیا استوان                                                              
۸۱ سکینه اندک ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۱   ۰/۷۵
۸۴ ریحانه رنجبر                                                              
۸۵ زهرا شکفته         ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵                                                
۸۶ خورشید پاشا                                                           ۱  
۸۷ فاطمه حسن‌زاده سرتختی ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵   ۰/۵ ۱ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵   ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۰/۵     ۱       ۰/۵ ۰/۵    
۸۹ مهدی اکرمی فرد                                                              
۹۰ فاطمه مرادی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵   ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۵   ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵           ۱ ۰/۵   ۱     ۱    
۹۱ ابوالفضل پورجهانشاهی ۱       ۰/۵         ۱ ۱     ۰/۵ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱   ۰/۵ ۱ ۱ ۱   ۱   ۱  
۹۲ غزل اصلاحی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱       ۱ ۱ ۱ ۱     ۱     ۱ ۱ ۱ ۱
۹۳ محدثه رعنایی داغیان                                                              
۹۸ مهسا رشیدی ۱   ۱   ۱ ۱   ۰/۵ ۱           ۱   ۱   ۱ ۱     ۱ ۱ ۱ ۱ ۱        
۱۰۵ فاطمه قیاسی                                                              
۱۰۶ زهرا معقول زوارم     ۱ ۱ ۱   ۱ ۱   ۰/۷۵ ۰/۵ ۱   ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۰/۷۵ ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۰/۷۵
۱۰۸ عاطفه اناوی ۱   ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵   ۱     ۱ ۱ ۱      
۱۰۹ صدیقه خان محمدزاده     ۰/۵   ۱ ۰/۵   ۱ ۱ ۱     ۱ ۰/۵         ۱ ۰/۵     ۱     ۱   ۱ ۱    
۱۱۰ علی اکاتی                                                              
۱۱۴ ساجده رجبی                                                              
۱۱۵ حمیدرضا قدمگاهی                                                              
۱۱۹ سیده ستایش موسوی         ۱       ۰/۵ ۱ ۱     ۰/۵   ۱ ۰/۷۵         ۰/۵ ۰/۵           ۰/۵ ۰/۵ ۱
۱۲۰ زهرا کریمی   ۱             ۰/۷۵           ۱                                
۱۲۱ بهزاد داوری                       ۰/۵                                      
۱۲۲ فاطمه اعراب                                     ۱ ۱   ۱ ۱ ۱   ۱          
۱۲۳ پویا زارع                                                              
۱۲۴ سید مصطفی حسینی فرد ۰/۵   ۰/۵   ۰/۵                                                    
۱۲۵ تانیا وارانی                                                              
۱۲۶ امیر مهدی پوربهرامی ۱                                                            
۱۲۷ آرش بزرگمهر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵              
۱۲۹ محمد فراهانی                                                              
۱۳۰ علیرضا بردبار                                                              
۱۳۱ پریسا قهرمان‌زاده                                                              
۱۳۲ مائده استادی‌فر                         ۰/۵       ۰/۵           ۱ ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  
۱۳۳ معین کریمی         ۰/۵     ۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵   ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۵     ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۱   ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵   ۱
۱۳۴ فائزه نادری                                                              
۱۳۵ ابوالفضل پورمعینی نژاد                                                              
۱۳۶ مهسا شاهی                                                              
۱۳۷ ریحانه کرمی             ۱   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱ ۱                              
۱۳۸ فاطمه جلیلی                                                              
۱۳۹ پیمان رضایی                                                              
۱۴۰ سودابه بهیان                                                              
۱۴۱ رحمان رمضانی                                                              
۱۴۲ امیرحسین عزیزی‌ نژاد                   ۱ ۱ ۱ ۱ ۰/۵ ۱                                
۱۴۳ فاطمه رابحی                                                              
۱۴۴ فاطمه کاظمی                                         ۰/۵   ۰/۵       ۰/۷۵        
۱۴۶ فاطمه فلک الدینی                                                              
۱۴۷ آرزو رمضانی                                                              
۱۴۸ حسین مقدسی                                                              
۱۴۹ علی سلیم‌پور                                                              
۱۵۰ نسترن منعمیان                                                              
۱۵۱ مینا رهنما                                                              
۱۵۲ محمد حسینی                                                              
۱۵۳ شیما نبی‌زاده                                                              
۱۵۴ امیرحسین دارابی                                                              
۱۵۵ فیروزه فروتن‌فر                                                              
۱۵۶ زهرا صدیق                                                              
۱۵۷ سمانه صیاد                                                              
۱۵۸ حسین یعقوبی                                                              
۱۵۹ مهدی یار وداد                                                              
۱۶۰ میلاد اله دانه                                                              
۱۶۱ نازنین فتاحی‌فرد                                                              
۱۶۲ سید مهدی موسویان فرد                                                              
۱۶۳ علی حاجی‌زاده                                                              
۱۶۴ معین مهرابیان