داستان‌پردازی

مبانی تکنیک داستان‌پردازی

مبانی تکنیک داستان‌پردازی تکنیک داستان‌پردازی یک روش آموزش است که مبنای آموزش آن استفاده از داستان است. مزیت مهم این تکنیک، سادگی آموزشی و یادگیری است.  داستان‌پردازی چرا همه داستان را دوست دارند؟ نکتهٔ عجیبی که دلیل آن مشخص نیست، این است که انسان‌ها به طور ذاتی به داستان بسیار علاقه دارند. از کودکی با …

مبانی تکنیک داستان‌پردازی Read More »