لایو پول و توانمندسازی

لایو آموزشی با موضوع پول و توانمندسازی

در دنیای امروز بیشتر افراد فکر می‌کنند بدون پول نمی‌توان کاری کرد و توانمندسازی بدون آن ممکن نیست. در این لایو خلاف آن را نشان می‌دهیم…