وبینار دانشکده کشاورزی

وبینار رازهای موفقیت در دانشکده کشاورزی

در وبینار جدید به استراتژی‌های موفق دانشجوی مهندسی در دانشکده کشاورزی پرداخته می‌شود.