logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

ثبت‌نام چندباره

کار با کامپیوتر

بعضی از اعضا فراموشکارند و چند بار پشت‌سرهم در یک دوره ثبت‌نام می‌کنند. هم خنده‌دار و هم گریه‌دار

Skip to content