کار با کامپیوتر

ثبت‌نام چندباره

بعضی از اعضا فراموشکارند و چند بار پشت‌سرهم در یک دوره ثبت‌نام می‌کنند. هم خنده‌دار و هم گریه‌دار