logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

تلاش خستگی‌ناپذیر

مقبرهٔ خیام

خاطره‌های اخیر ترکیبی شد از نیشابور، ایرانسل، چت بات و تلاش خستگی‌ناپذیر من برای فعالیت جسمی

Skip to content