مقبرهٔ خیام

تلاش خستگی‌ناپذیر

خاطره‌های اخیر ترکیبی شد از نیشابور، ایرانسل، چت بات و تلاش خستگی‌ناپذیر من برای فعالیت جسمی