بلندگوی بی‌سیم

وقتی ایده‌های کوچک جواب می‌دهند

خوشحال شدم که دو ایدهٔ کوچک برای کاهش مصرف آب جواب داد