نمودار میانگین مطالعه

میانگین تلاش مهم است نه شکستن رکورد

محاسبه میانگین تلاش برای کسب موفقیت مهم‌تر از شکستن رکورد است.