شروع ماراتن

ماراتن توانمندسازی دانشجویانه

ماراتن توانمندسازی دانشجویانه یک برنامه یک ساله آموزشی برای دانشجویان است