logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

امروز خسته شدم

کشاورز در حال کندن گودال

کار بدنی امروز خسته‌ام کرد. فکرش را نمی‌کردم اینقدر انرژی‌بر باشد…

Skip to content