دوره توانمندسازی برای اعضای تیم استارتاپی رایگان شد

اعضای تیم استارتاپی دانشجویانه می‌توانند از فرصت دوره توانمندسازی رایگان استفاده کنند