بز یهودا

رفتار گوسفندی (اثر اعتماد اجتماعی)

رفتار گوسفندی (اثر اعتماد اجتماعی) به رفتار انسانی گفته می‌شود که انسان‌ها در اجتماع و در تبعیت از یکدیگر انجام می‌دهند.