رهگیری مرسوله پستی

از درد دندان دلکم

بلاگ پست جدیدم پر است از درد دندان و تصادف و سیستم‌سازی و تلاش مجدانه…