چرا باید دروس عمومی بخوانیم

چرا باید دروس عمومی بخوانیم؟

با این که دروس عمومی لازمند اما آیا زیاد نیستند و خواندن همه آن‌ها کاربردی دارد؟