انسان توانمند

توانمندسازی چیست و توانمند کیست؟

ماهیت توانمندسازی دانشجویان به راهکارهای کلیدی در ایجاد توانمندسازی حقیقی اشاره دارد…