مجسمه خیام اثر ابوالحسن صدیقی 500x592

خیام فراتر از زمان و مکان

حکیم عمر خیام نیشابوری از بزرگانی است که باید بیشتر از رباعیاتش از او بدانیم…