شیخ اشراق حکیم سهروردی

سهروردی، حکیم نورانی

حکیم سهروردی با حکمت اشراق خویش نوری تازه به کالبد عرفان و فلسفه اسلامی دمید…