ثبت‌نام

ثبت نام دانشجویانه از دانشجویان دانشگاه فردوسی آغاز شد

ثبت نام دانشجویانه در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.