فلسفهٔ شخصی داری؟

فلسفهٔ شخصی داری؟

فلسفهٔ شخصی از مفاهیمی است که همهٔ انسان‌ها با آن درگیر هستند و یک مدل شخصی از آن دارند…