حس غریب نارضایتی

حس غریب نارضایتی یک حس درونی انسانی است که با این که تلخ است بسیار مفید است…