logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

با پیرمردها بحث نکنید

با پیرمردها بحث نکنید

بحث علمی با جر و بحث کردن با دیگران تفاوت دارد. مجادله کردن موجب لجبازی طرفین می‌شود ولی با یاد گرفتن اصول گفتگو بحث‌هایی شیرین و ارزشمند خواهیم داشت که باعث رشد ما می‌شوند.

Skip to content