استاد مغرور

هلوفوسور!

هلوفوسور استاد واقعی نیست بلکه از دسته اساتیدی است که فقط قرار است مایه تفریح و خنده دانشجویان باشد…