اثر مرکبی پروانه

اثر مرکبی پروانه نشان می‌دهد که اگر در دراز مدت فعالیت یکنواختی داشته باشیم می‌توانیم تأثیری طوفانی ایجاد کنیم.