فراخوان جذب نیروی استارتاپی در دانشجویانه

در فراخوان جذب نیروی استارتاپی به دنبال ساختن تیمی خلاق برای دانشجویانه هستیم