گروه‌های دانشجویی

دانشجویانه از گروه‌های دانشجویی حمایت می‌کند. این گروه‌ها می‌توانند در دانشجویانه اعلام موجودیت کرده و در طی یک فرآیند منظم و پیوسته به توسعه مهارت‌های فردی و تخصصی خود بپردازند.

فهرست گروه‌های دانشجویی تشکیل شده عبارتند از:

۱) گروه کارآموزان

متشکل از دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ دانشگاه صنعتی بیرجند

تعداد اعضا: ۶ نفر

لینک به صفحه گروه: اینجا را کلیک کنید.