دورهٔ دانشجوی برتر

قسمت دوم دورهٔ دانشجوی برتر منتشر شد

دورهٔ توانمندسازی دانشجوی برتر با هدف تقویت مهارت‌های زندگی و توسعه فردی دانشجویان طراحی شده است.