کارگاه مجازی شخصیت و رفتارشناسی

در کارگاه مجازی رفتارشناسی ضمن آشنا شدن با این مفهوم، با یک جلسه آزمون و مشاوره اختصاصی به درک بالاتری از خودشناسی خواهید رسید.