جلسه بنیاد دانشگاه دانشگاه فردوسی

جلسه بررسی مشکلات دانشجویان نیازمند در بنیاد دانشگاهی فردوسی

جلسه هماهنگی در بنیاد دانشگاهی فردوسی مشهد برگزار شد.