logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

تخم طلای گندیده

مرغ تخم طلا

همه به دنبال فرصت‌های طلایی یا تخم طلا هستند ولی با پیگیری کردن فرصت‌ها به شکل اصولی و درست می‌توانیم به نتیجه برسیم. اگر حرفه‌ای عمل نکنیم، بهترین فرصت‌ها هم به راحتی از دست می‌روند.

تکنیک پومودورو و بهبود عملکرد

تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو راهکاری است برای غلبه بر مشکل کم‌تحرکی و تمرکز پایین که اتفاقا هم بسیار ساده و کاربردی است و نیز خیلی خوب جواب می‌دهد.

Skip to content