logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

چک برگشتی و سگ پشت در

سگ پشت در

در گیرودار پاس نشدن چک اجازهٔ دفتر اگر سگ را بگذاری پشت در و بروی دیگر چیزی برای استرس کشیدن کم نداری…

Skip to content