logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

بدن‌سازی و مسابقه

اسباب‌کشی بدنسازها

وقتی اسباب‌کشی و مسابقات ورزشی نزدیک هم باشند، کسی که بدن‌سازی کار کرده باشد کمتر آسیب می‌بیند

Skip to content