logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

باران و آتش و چای

بفرمایید چای آتشی

در هوای پس از باران باید رفت و گشت و چای آتشی دم کرد و مصاحبت دوستان را غنیمت شمرد

Skip to content