logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

بازی از اول

ایده‌های فراوان

وقتی مجبور باشی صدها ایده بنویسی و باز هم از اول راه حرکت کنی تا به هدفت برسی…

Skip to content