logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

تکنیک پومودورو و بهبود عملکرد

تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو راهکاری است برای غلبه بر مشکل کم‌تحرکی و تمرکز پایین که اتفاقا هم بسیار ساده و کاربردی است و نیز خیلی خوب جواب می‌دهد.

Skip to content