logo 128x128

دانشجویانه

دانشجویانه

امتیاز من: صفر  قلم 

اثر اعتماد اجتماعی

بز یهودا

اثر اعتماد اجتماعی همان رفتار انسانی است که انسان‌ها در اجتماع و در تبعیت از یکدیگر انجام می‌دهند و اثرات مثبت و منفی بر زندگی دارد.

Skip to content